Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Ochrona danych osobowych – Informacja dla Kontrahentów ZMER Sp. z o.o.

Szanowny Kliencie,

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych oraz uchylenie dyrektyw 95/46/WE, obowiązującego od dnia 25.05.2018, (określane jako "RODO", "ORODO", "GDRP" lub "Ogólne rozporządzenie o Danych"), informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

ZMER Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Podmiejska 16.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 62-800 Kalisz, ul. Podmiejska 16, lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@zmer.pl

Państwa dane przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach prawnych oraz w następujących okresach czasu:

 • w celach marketingowych, a w tym w celu wysyłania Ci drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, dopóki nie cofniesz zgody lub nie sprzeciwisz się przetwarzaniu Twoich danych w tym celu,
 • w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, dopóki nie cofniesz zgody lub nie sprzeciwisz się przetwarzaniu Twoich danych w tym celu,
 • w celach związanych z księgowością na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustaw o rachunkowości, o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób prawnych, tak długo jak wymagają tego od nas przepisy prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane : przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,v
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia umowy.

Przechowujemy Państw dane dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych zobowiązani jesteśmy przechowywać dane dłużej w momencie konieczności wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym szczególności podatkowych i rachunkowych.

Ponadto informujemy, że Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie:

 • Niezbędnym do prowadzenia działalności handlowej np do: firm kurierskich.
 • Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia,
 • Biuro rachunkowe.

Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim ani do państw trzecich tj. poza obszar Unii Europejskiej ani obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:

 • kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@zmer.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ZMER Sp. z o.o., 62-800 Kalisz, ul. Podmiejska 16.
 • Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych może mieć wpływ na świadczone usługi i prawdopodobnie będzie skutkować uniemożliwieniem wykonania usług w sposób prawidłowy. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.